ประกาศรายชื่อนร.เข้าร่วมค่ายอัจฉริยภาพฯ 6

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
สำหรับนักเรียนระดับชั้นม.ต้น ค่าย 6 (รุ่นที่ 2) ปีการศึกษา 2559

แจ้งรายละเอียดค่าย 4 รุ่นที่ 2

ประกาศโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ค่าย 4 (รุ่นที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2558       *หมายเหตุ ผู้ปกครองพานักเรียนมารายงานตัวเข้าค่ายวันอังคารที่ 8 มีนาคม 2559 เวลา 7:00-8:30 น. ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี  

แจ้งรายละเอียดค่าย 3 รุ่นที่ 2

ประกาศโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ค่าย 3 ประจำปีการศึกษา 2558         *หมายเหตุนักเรียนต้องยืนยันสิทธิ์การเข้าค่ายภายในวันที่ 2 ตุลาคม 2558 ผ่านทางสองช่องทางที่นักเรียนสะดวก ทางโทรสาร แนบแบบฟอร์มยืนยันสิทธิ์ทางโทรสารหมายเลข 032-470293 ทางอีเมลล์โดยส่งไฟล์ที่กรอกแบบฟอร์มยืนยันสิทธิ์เรียบร้อยมาที่ genius.pccphet@gmail.com