การอบรมเชิงปฏิบัติการ ” มารยาทงามนามจุฬาภรณ์ “

ในวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2560 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับ โรงเรียนจุฬาภรณฯ เพชรบุรี จัดโครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ให้กับนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี โดยได้จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ” มารยาทงามนามจุฬาภรณ์ ” เพื่อส่งเสริมมารยาทอันดีงามแบบไทย ให้กับนักเรียนเป็นเอกลักษณ์สืบต่อไป

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้ารับฟังบรรยายจากวิทยาลัยเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนจุฬารภณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เข้ารับฟังการแนะนำคณะแพทยศาสตร์และสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

English Camps 2017

เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านภาษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร่วมกับ คณะวิทยากร Dragon-Fly จึงได้จัดค่ายส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน English Camps 2017 โดยในค่ายมีทั้งกิจกรรมภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น ในระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 2 กรกฏาคม 2017 ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ พ.ศ.2560 กองลูกเสือโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้ทรงสถาปนากิจการลูกเสือไทยขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2454 จึงได้ยึดถือวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ กองลูกเสือโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี จึงได้ทำการเดินสวนสนามของลูกเสือ เพื่อแสดงความเคารพและกล่าวทบทวนคำปฏิญาณ ต่อองค์พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อประกาศความเป็นลูกเสืออย่างแท้จริง ในวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560

วันต่อต้านยาเสพติดโลก 2017

ตามมติสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปีเป็น ” วันต่อต้านยาเสพติดโลก ” สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จึงกำหนดแนวทางในการจัดกิจกรรมตามแนวคิดที่ว่า   ”  ทำดีเพื่อพ่อ  สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด  ”  26 มิถุนายน ” วันต่อต้านยาเสพติดโลก “ ทั้งนี้เมื่อวันที่ 15 – 17 มิถุนายน 2560 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เพชรบุรี ได้ส่งลูกเสือ – เนตรนารี เข้าอบรม ” หลักสูตรลูกเสือต้านยาเสพติด ” ประจำปี 2560 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนหนองพลับวิทยา

1 5 6 7 8 9 11