งานแนะแนวจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เข้าแนะแนว แนะนำสาขาวิชาเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ ห้องวิทยทัศน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

อบรมนักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ รุ่นที่ 7

การอบรมนักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 22 – 24 มิถุนายน 2561 ณ หน่วยวิจัยชีววิทยาพืช สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ENGLISH CAMPS 2018

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร่วมกับทีมวิทยากร DRAGONFLY จัดค่ายเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านภาษา English Camps 2018 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างวันที่ 15 – 17 มิถุนายน 2561 โดยมีรองผู้อำนวยการสราวุธ  ทนยิ้ม เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องวิทยทัศน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

วัน “อัฏฐมีบูชา” ณ วัดหุบกะพง ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ร่วมกิจกรรมศาสนพิธี เนื่องในวัน “อัฏฐมีบูชา” (วันคล้ายวันถวายพระเพลิงพระสรีระสังขารพระพุทธเจ้า) ณ วัดหุบกะพง เมื่อค่ำคืนวันที่ 6 มิถุนายน 2561

เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี (ม.ต้น)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนงานลูกเสือ – เนตรนารี จัดโครงการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ – เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ณ ค่ายลูกเสืออนุสรณ์ศุภมาส ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 29 – 31 มกราคม 2561

MWITS Open House 2018

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) เข้าร่วมงานเปิดบ้านมหิดลวิทยานุสรณ์ (MWITS Open House 2018) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนและผู้สนใจ เข้าชมรูปแบบการจัดการเรียนการสอนทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของโรงเรียน ผ่านการแสดงผลงานวิชาการของครู – นักเรียน ผลงานกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมพัตนาผู้เรียน การเข้าชมห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และห้องวิจัย ทั้งนี้นักเรียนได้ให้ความสนใจ ได้รับทั้งความรู้และความสนุกสนานกลับมา

1 2 3 4 5 11