ENGLISH CAMPS 2018

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ร่วมกับทีมวิทยากร DRAGONFLY

จัดค่ายเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านภาษา

English Camps 2018 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ระหว่างวันที่ 15 – 17 มิถุนายน 2561

โดยมีรองผู้อำนวยการสราวุธ  ทนยิ้ม เป็นประธานในพิธีเปิด

ณ ห้องวิทยทัศน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี