แนะนำครูใหม่เพิ่มเติม

พนักงานวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์

– นางสาวอรพรรณ แก้วสาลี

วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วทบ.) สาขาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา

DSCF8875

ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ

Ms.Lynn Anne Swanson รัฐฟลอริดา ประเทศอเมริกา

Bachelor of Arts (ศิลปศาสตรบัณฑิต) จาก University of Wisconsin-Whitewater

DSCF8877

นักศึกษาญี่ปุ่นโครงการ EDF ระยะเวลา 3 สัปดาห์

1. Mr.Yuta Hamazaki

DSCF8873

2. Ms.Jiseong Lee

DSCF8874