ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นม.4 ปีการศึกษา 2560(รอบ 2)

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นม.4 ปีการศึกษา 2560(รอบ 2) ทั้งนี้ให้ผู้ปกครองและนักเรียนที่ได้รับการประกาศรายชื่อผู้สอบได้ตัวจริง ไปรายงานตัวยืนยันสิทธิ์เข้าเป็นนักเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก ณ ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ในวันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2560 เวลา 09:00 – 12:00 น. และร่วมรับฟังคำชี้แจงการเป็นนักเรียนทุนจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเวลา 10:00 – 12:00 น. ทั้งนี้หากพ้นกำหนดเวลารายงานตัว ถือว่าผู้ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์การเข้าเรียน และทางโรงเรียนจะเรียกรายชื่อบัญชีสำรองมารายงานตามลำดับคะแนนที่สอบได้ ให้ครบจำนวนต่อไป

เรียกบัญชีรายงานตัวสำรองม.4 และเอกสารการมอบตัว ม.4

ประกาศโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เรื่อง เรียกบัญชีรายงานตัวสำรองเพื่อยืนยันสิทธิ์(ลำดับที่ 55-72) เข้าเรียนเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559     // ทั้งนี้ให้ผู้สอบได้สำรองตามรายชื่อดาวน์โหลดและส่งแบบยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่ 16 มีนาคม 2559 ภายในเวลา 16:30 น. และมามอบตัวในวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2559 เวลา 8:30 – 12:00 น. ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี // หากพ้นกำหนดเวลารายงานตัวถือว่าผู้ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์การเข้าเรียน และโรงเรียนจะดำเนินการเรียกผู้สอบได้บัญชีสำรองมารายงานตัว ตามลำดับคะแนนที่สอบได้ จนครบตามจำนวนต่อไป เรื่อง เอกสารการมอบตัวนักเรียน เข้าเป็นนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2559         // หมายเหตุในเอกสารวิชาการให้ผู้ปกครองพิมพ์สัญญาให้ทุนจำนวน 2 ชุด สำหรับเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ จำนวน 1  ชุด

เรียกบัญชีรายงานตัวสำรองม.1 และเอกสารการมอบตัว ม.1

ประกาศโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เรื่อง เรียกบัญชีรายงานตัวสำรองเพื่อยืนยันสิทธิ์(ลำดับที่ 72-82) เข้าเรียนเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559       // ทั้งนี้ให้ผู้สอบได้สำรองตามรายชื่อดาวน์โหลดและส่งแบบยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่ 16 มีนาคม 2559 ภายในเวลา 16:30 น. และมามอบตัวในวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2559 เวลา 8:30 – 12:00 น. ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี // หากพ้นกำหนดเวลารายงานตัวถือว่าผู้ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์การเข้าเรียน และโรงเรียนจะดำเนินการเรียกผู้สอบได้บัญชีสำรองมารายงานตัว ตามลำดับคะแนนที่สอบได้ จนครบตามจำนวนต่อไป เรื่อง เอกสารการมอบตัวนักเรียน เข้าเป็นนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2559         // หมายเหตุในเอกสารวิชาการให้ผู้ปกครองพิมพ์สัญญาให้ทุนจำนวน 2 ชุด สำหรับเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ จำนวน 1  ชุด

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประกาศโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน เข้าเรียนเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559       // ทั้งนี้ให้ผู้ปกครองและนักเรียนที่อยู่ในรายชื่อประกาศที่สอบได้ตัวจริง ไปรายงานตัวยืนยันสิทธิ์เข้าเป็นนักเรียนทุนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ในวันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2559 เวลา 9:00 – 15:00 น. // หากพ้นกำหนดเวลารายงานตัวถือว่าผู้ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์การเข้าเรียน และโรงเรียนจะดำเนินการเรียกผู้สอบได้บัญชีสำรองมารายงานตัว ตามลำดับคะแนนที่สอบได้ จนครบตามจำนวนต่อไป

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้น ม.1

ประกาศโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน เข้าเรียนเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559   // ทั้งนี้ให้ผู้ปกครองและนักเรียนที่อยู่ในรายชื่อประกาศที่สอบได้ตัวจริง ไปรายงานตัวยืนยันสิทธิ์เข้าเป็นนักเรียนทุนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ในวันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2559 เวลา 9:00 – 15:00 น. // หากพ้นกำหนดเวลารายงานตัวถือว่าผู้ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์การเข้าเรียน และโรงเรียนจะดำเนินการเรียกผู้สอบได้บัญชีสำรองมารายงานตัว ตามลำดับคะแนนที่สอบได้ จนครบตามจำนวนต่อไป

1 2 3 4 5 9