รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูหอพักดูแลนักเรียน จำนวน 2 อัตรา

ประกาศโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เรื่อง  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูหอพักดูแลนักเรียน จำนวน  2  อัตรา – ให้ผู้ประสงค์สมัคร ยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ตั้งแต่ 25-31 ตุลาคม 2559 ทุกวันในเวลาราชการ – ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 – สอบสัมภาษณ์ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9:00 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี – ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559

ประกาศผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ประกาศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เรื่อง  ประกาศผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ขอให้บุคคลที่ได้ลำดับที่ 1 ตามประกาศมาดำเนินการทำสัญญาจ้าง ในวันที่ 8 ก.ย. 2559 เวลา 9:00 น. ณ ห้องธุรการ โรงเรียนจุฬาภรณฯ เพชรบุรี

ยินดีต้อนรับครูใหม่ประจำเดือนกันยายน ปีการศึกษา 2559

ยินดีต้อนรับครูใหม่ประจำเดือนกันยายน ปีการศึกษา 2559            1. นางสาวจิรพร กิติยายามเกิดเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2534ภูมิลำเนา ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรีสำเร็จการศึกษาครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 สาขาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีปฎิบัติหน้าที่ครูผู้สอนวิชาเคมี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์2. นางสาวสุชญา ศรีอุดมเกิดเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2528ภูมิลำเนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ระดับปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปฎิบัติหน้าที่ครูผู้สอนวิชาเคมี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานหน้าที่ครู(วิชาเอกเคมี)

ประกาศโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานหน้าที่ครู(วิชาเอกเคมี) ขอให้บุคคลที่มีรายชื่อลำดับที่ 1 และลำดับที่ 2 มาดำเนินการทำสัญญาจ้าง ในวันที่ 1 กันยายน 2559 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องธุรการ ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ประกาศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานหน้าที่ครู(วิชาเอกเคมี)

ประกาศโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานหน้าที่ครู(วิชาเอกเคมี) ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวเข้ารับการสอบคัดเลือกในวันที่ 26 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

1 38 39 40 41 42 47