ค่ายเศรษฐกิจพอเพียง ม.1/ม.4 2559

ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตนักเรียนประจำตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 11-14 พฤษภาคม 2559 

นิเทศติดตามและประเมินความพร้อมของสถานศึกษา

การนิเทศติดตามและประเมินความพร้อมของสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2559 โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต10 วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมวิทยทัศน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ยินดีต้อนรับครูใหม่ประจำเดือนพฤษภาคม ปีการศึกษา 2559

ยินดีต้อนรับครูใหม่ประจำเดือนพฤษภาคม ปีการศึกษา 2559 1.คุณครูภัชรพงศ์  พระไว  ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย – ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ – เกิดเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2530 – ภูมิลำเนาเดิม  อ.เมือง จ.สุรินทร์ – สำเร็จปริญญาตรี  วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาฟิสิกส์  ม.อุบลราชธานี – ครูที่ปรึกษาชั้น ม.3/4 – รับผิดชอบการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน  ชั้น ม.3 2. คุณครูมยุรีย์ คนเชี่ยว  ครูหอพักที่ 6 – เกิดเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2532 – ภูมิลำเนาเดิม อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี – สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการอุตสาหกรรม ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (วิทยาเขตวังไกลกังวล) 3. คุณครูสาริศา  อุดมโชคปิยะ  ครูหอพักที่ […]

โรงเรียนลองวิทยา อ.ลอง จ.แพร่ ศึกษาดูงาน

วันที่ 30 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา โรงเรียนลองวิทยา อ.ลอง จ.แพร่ ได้เดินทางมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนจุฬาภรณฯ เพชรบุรี โดยมีครูพรไพรสน คนมี เป็นวิทยากรในครั้งนี้

1 44 45 46 47 48 58