ประกาศยกเลิกการจัดกิจกรรมค่าย STEM

ด้วยมีหนังสือแจ้งจาก สพฐ. ที่ศธ04188/ว203 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง การเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19) ให้โรงเรียน งดจัดกิจกรรมใดๆ หลังการสอบปลายภาคเสร็จสิ้นแล้ว ดังนั้นโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรีจึงขอยกเลิกการจัดกิจกรรมค่าย STEM ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในวันที่ 10-11 มีนาคม 2563 จึงเรียนมาเพื่อทราบ  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ STEM

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ STEM : สร้างนักวิทย์ สนุกคิดนอกห้องเรียน   วันที่ 10-11 มีนาคม  2563 ณ อาคารหอสมุดและแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  เพชรบุรี  

กิจกรรมร่วมชมงานวันนักประดิษฐ์

วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เพชรบุรี นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 เข้าร่วมชมนิทรรศการงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2563 ณ Event Hall 102 – 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

ค่ายอาสาจากพี่สู่น้อง

วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 งานบริหารวิชาการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ได้จัดกิจกรรมโครงการค่ายบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนและสังคม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาของโรงเรียนในเขตอำเภอชะอำ อำเภอแก่งกระจา อำเภอบ้านลาด และอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี และวัดหุบกระพง

ทัศนศึกษาส่งเสริมประชาธิปไตย

  วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 งานส่งเสริมประชาธิปไตย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเพชรบุรี นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาส่งเสริมประชาธิปไตย ณ ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการพื้นฐานของประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง และในช่วงบ่ายนักเรียนเข้าเรียนรู้ประวัติศาสตร์ด้านการเมืองการปกครองของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

รับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการค่าย STEM สร้างนักวิทย์ สนุกคิดนอกห้องเรียน

ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการค่าย STEM สร้างนักวิทย์ สนุกคิดนอกห้องเรียน สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

1 2 3 4 5 6 61