กิจกรรมฟังบรรยายออนไลน์ “เป้าหมายชีวิตพิชิตความสุข”

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดกิจกรรมฟังบรรยายออนไลน์ “เป้าหมายชีวิตพิชิตความสุข” โดย ดร.ชัยรัตน์ โตศิลา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 5 วันที่ 22 มีนาคม 2564

งานประชุมวิชาการ Thailand-Japan Student Science Fair 2020

วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงเปิดงานประชุม วิชาการ Thailand – Japan Student Science Fair 2020 (TJ – SSF 2020) ผ่านสื่อออนไลน์ โอกาสนี้ มีพระราชดำรัสเปิดงานพร้อมกับได้ทอดพระเนตรพิธีเปิดแบบออนไลน์ และการแนะนำโรงเรียนที่ร่วมเสนอผลงาน จัดขึ้นโดยกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพจัดงาน Thailand-Japan Student Science Fair 2020 เป็นครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งประเทศไทย และประเทศญี่ปุ่น ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม นอกจากยังมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ผู้บริหารครู และนักเรียนจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำทั้งในประเทศไทย และประเทศญี่ปุ่น จำนวน 65 โรงเรียน ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี […]

การอบรมเชิงปฏิบัติการครูโรงเรียนเครือข่ายศูนย์ขยายผล ครั้งที่ 4

การอบรมเชิงปฏิบัติการครูโรงเรียนเครือข่ายศูนย์ขยายผล ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี  

ค่ายอาสาจากพี่สู่น้อง ปีการศึกษา 2563

วันศุกร์ ที่ 18 ธันวาคม 2563 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้จัดกิจกรรม ค่ายอาสาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 ในหัวข้อ “ค่ายอาสาจากพี่สู่น้อง” โดยจัดกิจกรรมให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษา ดังนี้ ม.6/1 ณ โรงเรียนบ้านบางแก้ว อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี ม.6/2 ณ โรงเรียนวัดศาลาเขื่อน (อุภัยเพชร) อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี ม.6/3 ณ โรงเรียนวัดม่วงงาม อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี ม.6/4 ณ โรงเรียนบ้านหนองจอก(อุดมธรรมอุปถัมภ์) อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี ม.6/5 ณ โรงเรียนบ้านหนองโสน (รัฐราษฎร์บำรุง) อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี ม.6/6 ณ โรงเรียนบ้านหนองไก่เถื่อน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี ภาพกิจกรรมค่ายอาสา

1 2 3 4 5 6 64