รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ประกาศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กิจกรรมฟังบรรยายออนไลน์ “เป้าหมายชีวิตพิชิตความสุข”

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดกิจกรรมฟังบรรยายออนไลน์ “เป้าหมายชีวิตพิชิตความสุข” โดย ดร.ชัยรัตน์ โตศิลา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 5 วันที่ 22 มีนาคม 2564

งานประชุมวิชาการ Thailand-Japan Student Science Fair 2020

วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงเปิดงานประชุม วิชาการ Thailand – Japan Student Science Fair 2020 (TJ – SSF 2020) ผ่านสื่อออนไลน์ โอกาสนี้ มีพระราชดำรัสเปิดงานพร้อมกับได้ทอดพระเนตรพิธีเปิดแบบออนไลน์ และการแนะนำโรงเรียนที่ร่วมเสนอผลงาน จัดขึ้นโดยกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพจัดงาน Thailand-Japan Student Science Fair 2020 เป็นครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งประเทศไทย และประเทศญี่ปุ่น ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม นอกจากยังมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ผู้บริหารครู และนักเรียนจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำทั้งในประเทศไทย และประเทศญี่ปุ่น จำนวน 65 โรงเรียน ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี […]

1 2 3 4 5 23