ประกาศ รายชื่อผู้มีคุณสมบัติและมีสิทธิ์สอบรอบสอง ม.4

krut

ประกาศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติและมีสิทธิ์สอบรอบสอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี