จภ.เพชรบุรี คว้ารางวัล Gold Award จากการเข้าร่วมการประกวดโครงงาน ในงาน KSEF International

Gold Award : Category of Mathematics จากการเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดโครงงาน ในงาน Korea Science & Engineering Fair (KSEF International) ประเทศเกาหลีใต้ ในรูปแบบออนไลน์ วันที่ 12-13 ธันวาคม2563 จากโครงงานเรื่อง แบบจำลองการเพิ่มอัตราการไหลด้วยสมการเฮลิคอยด์สำหรับการลำเลียงลิ่มเลือดในการรักษาทางการแพทย์โดย นายพิตตินันท์ หาญสิงห์กุญช์ นายนนทนัตถ์ เวทยานนท์ และ นายพัชรพล รุจิพรพงษ์ครูที่ปรึกษาโครงงาน นายศักดิ์นรินทร์ จันทร์นาค และนางสาวพิชญ์สินี คงสุคนธ์ โดยได้รับคัดเลือกจากมูลนิธิส่งเสริมอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ค่ายอาสาจากพี่สู่น้อง ปีการศึกษา 2563

วันศุกร์ ที่ 18 ธันวาคม 2563 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้จัดกิจกรรม ค่ายอาสาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 ในหัวข้อ “ค่ายอาสาจากพี่สู่น้อง” โดยจัดกิจกรรมให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษา ดังนี้ ม.6/1 ณ โรงเรียนบ้านบางแก้ว อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี ม.6/2 ณ โรงเรียนวัดศาลาเขื่อน (อุภัยเพชร) อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี ม.6/3 ณ โรงเรียนวัดม่วงงาม อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี ม.6/4 ณ โรงเรียนบ้านหนองจอก(อุดมธรรมอุปถัมภ์) อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี ม.6/5 ณ โรงเรียนบ้านหนองโสน (รัฐราษฎร์บำรุง) อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี ม.6/6 ณ โรงเรียนบ้านหนองไก่เถื่อน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี ภาพกิจกรรมค่ายอาสา

การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ปี 2563 ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย เนื่องในมหกรรมวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2563

การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ปี 2563 ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยเนื่องในมหกรรมวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2563 รางวัล Best of The Best สาขากายภาพถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีควบด้วยรางวัลเหรียญทองทุนการศึกษา 20,000 บาทการศึกษาความสัมพันธ์ค่าความหวานของอ้อยกับลักษณะของปล้องอ้อย ผู้พัฒนาโครงงานนางสาวปานชนก ลีลานายโกวิท สุขชัยนายรุจน์สิริพล พุฒซ้อนครูที่ปรึกษานางสาวศิตา ทวีกาญจน์ สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์รางวัลเหรียญทอง ทุนการศึกษา 20,000 บาทแบบจำลองการเพิ่มอัตราการไหลด้วยสมการเฮลิคอยด์สำหรับการลำเลียงลิ่มเลือดในการักษาทางการแพทย์ผู้พัฒนาโครงงาน นายพัชรพล รุจิพรพงษ์นายนนทนัตถ์ เวทยานนท์นายพิตตินันท์ หาญสิงห์กุญช์ครูที่ปรึกษานางสาวพิชญ์สินิ คงสุคนธ์นายศักดิ์นรินทร์ จันทร์นาค สาขาชีวภาพรางวัลเชิดชูเกียรติทุนการศึกษา 6,000 บาท การศึกษาการย่อยสลายของโฟมขนาดเล็กในน้ำโดยใช้ แบคทีเรียจากลำไส้ของหนอนนกผู้พัฒนาโครงงาน นายพสิษฐ์ สูงยิ่งนายปริญญ์ เจตสิกทัตนายชยพล เลาห์ทวีรุ่งเรืองครูที่ปรึกษานายณัฐพล กลิ่นพุฒ

การแข่งขันโครงงานงานวิทยาศาสตร์ ปี 2563 ของสมาคมวิทยาศาสตร์ฯ รอบภาคกลาง เนื่องในมหกรรมวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2563

             ขอชื่นชมทุกโครงงานที่เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานแบบออนไลน์  และแสดงความยินดีกับ ทั้ง 10 รางวัล ในการแข่งขันโครงงานงานวิทยาศาสตร์ ปี 2563 ของสมาคมวิทยาศาสตร์ฯ รอบภาคกลางเนื่องในมหกรรมวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2563 3 เหรียญทอง2 เหรียญเงิน3 เหรียญทองแดง2 เชิดชูเกียรติ สาขากายภาพ รางวัลเหรียญทองการศึกษาความสัมพันธ์ค่าความหวานของอ้อยกับลักษณะของปล้องอ้อยผู้พัฒนาโครงงานนางสาวปานชนก ลีลานายโกวิท สุขชัยนายรุจน์สิริพล พุฒซ้อนครูที่ปรึกษานางสาวศิตา ทวีกาญจน์ รางวัลเหรียญทองแดงการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความถี่เสียงกับความหนาของไผ่ผู้พัฒนาโครงงานนายศิริโชค อาภรณ์ศิริพงษ์นายธีรภัทร สงวนตัดนางสาวรสพร ดาวเจริญพรครูที่ปรึกษานางสาวสรารัตน์ คนซื่อ สาขาชีวภาพรางวัลเหรียญทองการศึกษาการย่อยสลายของโฟมขนาดเล็กในน้ำโดยใช้ แบคทีเรียจากลำไส้ของหนอนนกผู้พัฒนาโครงงานนายพสิษฐ์ สูงยิ่งนายปริญญ์ เจตสิกทัตนายชยพล เลาห์ทวีรุ่งเรืองครูที่ปรึกษานายณัฐพล กลิ่นพุฒ รางวัลเหรียญทองแดงการศึกษาอัตราเร็วลมที่มีผลต่อพฤติกรรมของแมลงปอ บ้านในวงศ์ Libellulidaeผู้พัฒนาโครงงานนางสาววนัสนันท์ สว่างเมฆนายฌานวิทย์ ไม้สนธิ์ครูที่ปรึกษานางสาวคณิตา สุขเจริญ รางวัลเหรียญทองแดงแผ่นกรองอากาศยับยั้งแบคทีเรียจาก PVA ผสมนาโนซิงค์ออกไซด์และซิริซินผู้พัฒนาโครงงานนางสาววนัสพร คุ้งลึงนางสาวศิริรัตนา ชาติทองครูที่ปรึกษานายศาสตรา พรมอารักษ์ รางวัลเชิดชูเกียรติการศึกษาและอธิบายการดื้อยา Rifampicin ของแบคทีเรีย Mycobacterium […]

ระบบดูเกรดออนไลน์ภาคเรียนที่ 1/2563

วิธีการ login เข้าระบบ USERNAME = รหัสประจำตัวนักเรียน 4 หลักท้าย (ไม่ต้องใส่ 0 นำหน้า) เช่น รหัสนักเรียนคือ 09955 ให้กรอกเป็น 9955 PASSWORD =  เลขบัตรประชาชน 13 หลัก ประกาศผลภายในวันที่ 12/11/63

1 2 3 4 20