ตารางเรียนนักเรียน ฉบับแก้ไข เริ่มใช้งาน 19 ก.ค. 2564

ตารางเรียนนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ภาคเรียนที่ 1/2564 เริ่มใช้งาน วันจันทร์ที่ 19 ก.ค. 2564

นักเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทย์ฯระดับโลก ในงาน VIRTUAL REGENERON INTERNATIONAL SCIENCE AND ENGINEERING FAIR 2021

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ได้เป็นตัวแทนเยาวชนไทย เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ระดับโลก Regeneron International Science and Engineering Fair 2021 (ISEF 2021) ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16 – 21 พฤษภาคม 2564 แบบออนไลน์ การพัฒนาแบบจำลองรูปทรงเฮลิคอยด์เพื่อเพิ่มอัตราการไหลของการลำเลียงลิ่มเลือดในการรักษาทางการแพทย์ The Development of Helicoid-Shaped Model for Increasing Flow Rate of Removing Blood Clots in Medical Treatmentsนักเรียนผู้พัฒนาโครงงาน:นายพิตตินันท์ หาญสิงห์กุญช์นายนนทนัตถ์ เวทยานนท์นายพัชรพล รุจิพรพงษ์ครูที่ปรึกษา:: นายศักดิ์นรินทร์ จันทร์นาค และ นางสาวพิชญ์สินี คงสุคนธ์ การศึกษาความสัมพันธ์ค่าความหวานของอ้อยกับลักษณะของปล้องอ้อยThe Relationship Between Sweetness and Internode Feature of Sugarcaneนักเรียนผู้พัฒนาโครงงาน:นายรุจน์สิริพล พุฒซ้อนนายโกวิท […]

เลื่อนกำหนดการเข้าโรงเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เรื่อง เลื่อนกำหนดการเข้าโรงเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

1 2 3 4 26