ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติและมีสิทธิ์สอบรอบแรก ม.1

krut

ประกาศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติและมีสิทธิ์สอบรอบแรก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี