ประกาศรายชื่อนร.เข้าร่วมค่ายอัจฉริยภาพฯ 6

ประกาศโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
สำหรับนักเรียนระดับชั้นม.ต้น ค่าย 6 (รุ่นที่ 2) ปีการศึกษา 2559

(ระหว่างวันที่ 6-10 ก.พ. 2560 ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี)

คลิกเพื่อดาวน์โหลดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่าย

ให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังประกาศมารายงานตัวเข้าค่ายในจันทร์ที่ 6 ก.พ. 2560 เวลา 08:00-08:30 น.
ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี