กิจกรรม Walk Rally

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ได้จัดกิจกรรม Walk Rally

เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาให้กับนักเรียน ในวันที่ 18 สิงหาคม 2560