TO BE NUMBER ONE

วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2560

ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ได้รับการคัดเลือกให้เข้าแสดงผลงาน กิจกรรมลานพื้นที่สร้างสรรค์

ณ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเพชรบุรี