ตารางสอบปลายภาค 2/2563

ตารางสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี