STEM Education

Screen Shot 2559-08-02 at 7.18.37 PM

ความรู้เบื้องต้นสะเต็มศึกษา

เอกสารกิจกรรมสะเต็มช่วงชั้นที่ 3

 คู่มือกิจกรรมสะเต็มช่วงชั้นที่ 3

 เอกสารกิจกรรมสะเต็มช่วงชั้นที่ 4

 คู่มือกิจกรรมสะเต็มช่วงชั้นที่ 4

 

ที่มา: http://www.stemedthailand.org/