ลงทะเบียนวิชาเลือก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ลงทะเบียนวิชาเลือก ม.ต้น และ ม.ปลาย
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ม.ต้น เฉพาะ ม.2 และ ม.3

ม.ปลาย เฉพาะ ม.5 และ ม.6

ลิงค์ลงทะเบียนม.ปลาย อัพเดตใหม่วันที่ 25/5/64

หมายเหตุ
1. การลงทะเบียนให้ใช้อีเมล์ของโรงเรียนเท่านั้น
2. นักเรียน 1 คนสามารถเลือกได้ 1 รายวิชาเท่านั้น สามารถลงได้แค่ครั้งเดียว
3. รายวิชาใดที่รับนักเรียนครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว จะไม่ปรากฎรายวิชาให้เลือก