แนะนำบุคลากรคนใหม่

แนะนำบุคลากรคนใหม่

นางสาวณัฐธิดา มะลิวัลย์ ครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่น กลุ่มสาระกาเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำเร็จการศึกษาศิลปศาสตร์บัณฑิต(ภาษาญี่ปุ่น) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.มหาสารคาม

exp (1 of 24)

 

แสดงความยินดีกับคุณครูที่สำเร็จการศึกษา ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา ม.กรุงเทพธนบุรี ประกอบด้วย

1.นางปุณยวีร์  ปุณยภัทรากรกุล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

exp (2 of 24)

 

2.น.ส.จิตติมา  หมัดจะกิจ ครูแนะแนว งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

exp (3 of 24)

3.น.ส.ภาวินี  แตงฉ่ำ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

exp (4 of 24)

exp (18 of 24)