ประชุมอนุกรรมการบริหารงานกิจการหอพักนักเรียน

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เป็นเจ้าภาพจัดประชุมอนุกรรมการบริหารงานกิจการงานหอพักนักเรียน กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

1 3 2