ค่ายเศรษฐกิจพอเพียง ม.1/ม.4 2559

ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตนักเรียนประจำตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2559
ระหว่างวันที่ 11-14 พฤษภาคม 2559