ผลการแข่งขันทักษะงานเกษตรกำแพงแสน 57

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ได้ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการในงานเกษตรกำแพงแสนปี 2557 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2557 ซึ่งมีนักเรียนได้รับรางวัลดังนี้

1. การแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ ศวท.ครั้งที่ 6 ได้รับรางวัลชมเชย ได้แก่ นายนิธิศ วานิกร และด.ญ.ชตาทิพ มิตรเกื้อกูล

exp (5 of 24)

exp (6 of 24)

2.การแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ ศวท.ครั้งที่ 6 ระดับม.ปลาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายชนินธร ศาลยาชีวิน และนายเขตรัช จรัสรักษ์

exp (7 of 24)

exp (8 of 24)3. การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ได้รับรางวัลชมเชย คือ นายภัสกร ผิวอ่อน

exp (9 of 24)

4. การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ได้รับรางวัลชนะเลิศ คือ น.ส.ศศินารถ หมอติ้น

exp (10 of 24)

5. การแข่งขันเมกกะฟูดส์ แข่งสุดสุดกับฟูดเอ็นฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่

  • น.ส.รจเลข  นิติวรรัตน์
  • นายณัฏฐ์  โชติบุญ
  • นายจรดล จันทร์สว่าง

exp (13 of 24) exp (12 of 24) exp (11 of 24)

 

6. การแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายชนินธร ศาลยาชีวิน และนายบุญญฤทธิ์ ปึงทมวัฒนากูล

exp (14 of 24) exp (7 of 24)

7. การแข่งขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ระดับม.ต้น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ด.ช.ศรันย์ โพธิ์สุวรรณ และด.ช.วชิรวิทย์  ศรีวิลัย

exp (15 of 24)

exp (16 of 24)

exp (17 of 24)