1 ก.ย. 2557 แนะนำครูใหม่

รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ขอต้อนรับคุณครูคนใหม่ทั้งสามท่านดังนี้

  1. นางสาวไพรริน ไชยทองพันธ์ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำเร็จการศึกษา รัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ ม.รามคำแหง ภูมิลำเนา จ.สกลนคร

t01

  1. นางสาวอาริษา ศรีดวงใจ ตำแหน่งพนักงานราชการประจำห้องปฏิบัติการเคมี กลุ่มงานเทคนิค กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำเร็จการศึกษา วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมี ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ปัจจุบันกำลังศึกษาต่อระดับมหาบัณฑิต สาขานิติวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ภูมิลำเนา อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

t02

  1. นางสาวนิษา สุวรรณวงศ์ ครูสอนภาษาญี่ปุ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  สำเร็จการศึกษาสาขา การสอนและภาษาต่างประเทศ ม.บูรพา

t03

t04