รายชื่อนักเรียนหอพัก ปีการศึกษา 2564

รายชื่อนักเรียนหอพัก ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนวิทยาศาตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี