รายชื่อนักเรียนหอพัก ปีการศึกษา 2565

รายชื่อนักเรียนหอพัก ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี