การปรับปรุงข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเพชรบุรี เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมปรับปรุงข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ของกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณฯระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแบบทดสอบที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และมีคุณภาพ เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ใหักับนักเรียน สามารถประเมินผลนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยทางโรงเรียนได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยตรีชาญวิทย์  จันทรสุพิศ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 เป็นประธานเปิดงาน

Processed with VSCOcam with f2 preset

Processed with VSCOcam with m5 preset

Processed with VSCOcam with t1 preset