คัดเลือกและปรับปรุงข้อสอบ 2/2558

ตามที่กลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ได้กำหนดให้ใช้หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค พุทธศักราช 2554 ในการจัดการเรียนการสอนและตกลงที่จะใช้ข้อสอบกลางภาคและปลายภาคร่วมกัน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี รับผิดชอบในการเป็นศูนย์คัดเลือกและปรับปรุงข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน และสุขศึกษาและพลศึกษา ระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมโกลเด้นบีช ชะอำ โดยมีท่านผู้อำนวยการชูรัฐ ระหว่างบ้าน ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด

ผลการคัดเลือกนักเรียกเข้าค่ายอัจฉริยภาพฯ รุ่นที่ 8

ผลการคัดเลือกนักรเรียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 8 ประจำปี 2558 ของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี         // ทั้งนี้ให้ผู้ปกครองพานักเรียนมารายงานตัว ในวันพุธที่ 16 มีนาคม 2559 เวลา 7:00 – 8:30 น. ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี  (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)

รายชื่อผู้สมัครเข้าค่ายอัจฉริยภาพฯ รุ่นที่ 8

รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 8 ประจำปี 2558 ของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี และจะประกาศผลการคัดเลือกวันพุธ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ครับ

1 15 16 17 18 19 22