คัดเลือกและปรับปรุงข้อสอบ 2/2558

ตามที่กลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ได้กำหนดให้ใช้หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค พุทธศักราช 2554 ในการจัดการเรียนการสอนและตกลงที่จะใช้ข้อสอบกลางภาคและปลายภาคร่วมกัน

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี รับผิดชอบในการเป็นศูนย์คัดเลือกและปรับปรุงข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน และสุขศึกษาและพลศึกษา ระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมโกลเด้นบีช ชะอำ โดยมีท่านผู้อำนวยการชูรัฐ ระหว่างบ้าน ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด

IMG_0697IMG_0695IMG_0708IMG_0714 IMG_0700 IMG_0710