ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคลากร

ประกาศโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคลากร

ต้อนรับครูใหม่(13 ก.ค. 2558)

1. คุณครูณัฐกมล ช่อสลิด ตำแหน่ง ครูชำนาญการ – ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ย้ายมาจากโรงเรียนห้วยยางวิทยา อำเภอทับสะแก จ.ประจวบฯ – สำเร็จปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ม.ราชภัฎเพชรบุรี – ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ม.ราชภัฎเพชรบุรี – รับผิดชอบในรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 และ 2/2 2. คุณครูศิตา ทวีกาญจน์ ตำแหน่งครู ค.ศ.1 – ครูผู้สอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ย้ายมาจากโรงเรียนท้ายหาด  อำเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม – สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสานมจันทร์ จ.นครปฐม 3. คุณครูสุนิสา บุญเลิศรภ พนักงานผลิตเอกสารประกอบการเรียนการสอน – สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาไทยคดีศึกษา ม.สุโขทัยธรรมาธิราช

1 45 46 47 48 49