ประกวดราคาจ้างอาคารดนตรีและนาฏศิลป์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างอาคารดนตรีและนาฏศิลป์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ชั้นเดียว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรราชวิทายาลัย เพชรบุรีมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ชั้นเดียว ราคาของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ทั้งสิน 699,000.00 บาท (หกแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

1 2 3 4 5 11