ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ชั้นเดียว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรราชวิทายาลัย เพชรบุรีมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ชั้นเดียว ราคาของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ทั้งสิน 699,000.00 บาท (หกแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาซักรีดเสื้อผ้านักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างเหมาซักรีดเสื้อผ้านักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 867,114.00 บาท (แปดแสนหกหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสิบสี่บาทถ้วน)

1 2 3 4 5 11