รายการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ของโรงเรียน

Chemistry Lab http://www.pccphet.ac.th/wp-content/uploads/2016/06/Chem-Lab.pdf Physics Lab http://www.pccphet.ac.th/wp-content/uploads/2016/06/Physics-Lab.pdf Biology Lab http://www.pccphet.ac.th/wp-content/uploads/2016/06/Bio-Lab.pdf Mircobiology Lab http://www.pccphet.ac.th/wp-content/uploads/2016/06/Mic-Lab.pdf Plan tissue Lab http://www.pccphet.ac.th/wp-content/uploads/2016/06/Plant-tissueLab.pdf

1 2 3