นักเรียนและครู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เข้ารับรางวัล Prime Minister’s Science Project Award 2018  และรางวัล Prime Minister’s Science Teacher Award 2018

นักเรียนและครู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เข้ารับรางวัล Prime Minister’s Science Project Award 2018  และรางวัล Prime Minister’s Science Teacher Award 2018 จากนายกรัฐมนตรี

นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ได้รับรางวัล Prime Minister’s Science Project Award 2018 รอบ Best of Category สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ จากโครงงานคณิตศาสตร์ เรื่อง การศึกษาสมการเชิงขั้วของการกระจายตัวของน้ำจากหัวปสริงเกอร์ชนิดใบพัดแบบต่างๆ นักเรียนผู้จัดทำโครงงานได้แก่ นางสาวกุลณัฐ บูรณารมย์ นางสาววิชยา เนตรมนต์ประภา และนายอดิศร ขันทอง โดยนายศักดิ์นรินทร์ จันทร์นาค เป็นครูที่ปรึกษาโครงงาน

ทั้งนี้ นายศักดิ์นรินทร์ จันทร์นาค ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ได้รับรางวัล Prime Minister’s Science Teacher Award 2018 ซึ่งเข้ารับรางวัลในพิธีเปิดงาน “ขับเคลื่อน Thailand 4.0 ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม” ในวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ Amphitheater สยามสแควร์ กรุงเทพมหานคร

โดยรางวัล Prime Minister’s Science Project Award 2018 รอบ Best of Category สาขา

วิทยาศาสตร์กายภาพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้รับคัดเลือกจากที่มีผลงานดีเยี่ยมในระดับชาติและผลจากการเป็นตัวแทนประเทศไทยในการประกวดโครงงานในเวทีนานาชาติ ซึ่งเป็นเยาวชนต้นแบบด้านการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ และเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเยาวชน ครูและโรงเรียน ในการพัฒนาสร้างสรรค์ผลงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อไป

และรางวัล Prime Minister’s Science Teacher Award เป็นรางวัลที่มอบให้กับ “ครู” ผู้มีผลงานในการเป็นที่ปรึกษาของโครงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสม่ำเสมอ และส่งเสริมให้เยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม จนได้รับรางวัลจากการประกวดจนเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขว้าง ทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ ซึ่ง “ครู” เป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญในการผลักดันให้เยาวชนได้เกิดกระบวนการคิดอย่างนักวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาจนเกิดนวัตกรรม ใหม่ๆ และจะเป็นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยขอขอบพระคุณสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการเสนอชื่อนักเรียนและนายศักดิ์นรินทร์ จันทร์นาค ในการเข้าร่วมการพิจารณาในรางวัล Prime Minister’s Science Project Award 2018  และรางวัล Prime Minister’s Science Teacher Award 2018  ในครั้งนี้