โครงการ ค่าย STEM: สร้างนักวิทย์ สนุกคิดนอกห้องเรียน

ค่าย STEM : สร้างนักวิทย์สนุกคิดนอกห้องเรียน

วันที่ 5 – 6 มีนาคม 2562

ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรีี