แจ้งรายละเอียดค่าย 5 รุ่นที่ 1

pccp

ประกาศโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)

เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ค่าย 5 ประจำปีการศึกษา 2558

คลิก! เพื่อดาวน์โหลดประกาศ

 

คลิก! เพื่อดาวน์โหลดรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่าย

 

คลิก! เพื่อดาวน์โหลดสิ่งที่ต้องเตรียมมาเข้าค่าย

 

คลิก! เพื่อดาวน์โหลดแบบยืนยันสิทธิ์การเข้าค่าย

 

คลิก! เพื่อดาวน์โหลดกำหนดการค่าย

 

 

*หมายเหตุนักเรียนต้องยืนยันสิทธิ์การเข้าค่ายภายในวันที่ 4 ตุลาคม 2558 ผ่านทางสองช่องทางที่นักเรียนสะดวก

  1. ทางโทรสาร แนบแบบฟอร์มยืนยันสิทธิ์ทางโทรสารหมายเลข 032-470293
  2. ทางอีเมลล์โดยส่งไฟล์ที่กรอกแบบฟอร์มยืนยันสิทธิ์เรียบร้อยมาที่ mathematics.pcc@gmail.com