แจ้งรายละเอียดค่าย 4 รุ่นที่ 2

pccp

ประกาศโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)

เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ค่าย 4 (รุ่นที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2558

คลิก! เพื่อดาวน์โหลดประกาศและรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่าย

 

คลิก! เพื่อดาวน์โหลดกำหนดการค่าย

 

คลิก! เพื่อดาวน์โหลดสิ่งที่ต้องเตรียมาเข้าค่าย

 

*หมายเหตุ ผู้ปกครองพานักเรียนมารายงานตัวเข้าค่ายวันอังคารที่ 8 มีนาคม 2559 เวลา 7:00-8:30 น. ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี