สรุปรางวัลนำเสนอโครงงานค่าย Genius camp6

สาขาฟิสิกส์ (รูปแบบการนำเสนอโครงงานแบบปากเปล่า)

รางวัลชนะเลิศ (เกียรติบัตรเหรียญทอง)

โครงงาน เรื่อง การศึกษาคุณสมบัติของกระดาษซับน้ำมันจากธรรมชาติ

 1. ด.ญ. จิรภา  คูณพันธ์
 2. ด.ญ. ภัทรียา  พรหมณี
 3. ด.ญ. สุพิชญา  สายะเสมาวงศ์

24451379154_68b2095633_z

สาขาเคมี (รูปแบบการนำเสนอโครงงานแบบปากเปล่า)

รางวัลชนะเลิศ (เกียรติบัตรเหรียญเงิน)

โครงงานเรื่อง การเปรียบเทียบปริมาณสารอะไมโลสและรสสัมผัสในข้าวญี่ปุ่นที่ปลูกในพื้นที่ต่างกัน

 1. ด.ญ. ฐิญาดา ใกล้กลาง
 2. ด.ญ. พัชพร  ยงพิศาลภพ
 3. ด.ญ. ภภัสสร  รักกิจการ

24786443530_40408738a4_z

สาขาชีววิทยา (รูปแบบการนำเสนอโครงงานแบบปากเปล่า)

โครงงาน เรื่อง ผลของว่านหางจระเข้และบรรจุภัณฑ์ต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของกล้วยหอมพันธุ์หอมทอง

รางวัลชนะเลิศ (เกียรติบัตรเหรียญเงิน)

 1. ด.ญ. ปารณีย์  หอยนกคง
 2. ด.ญ. พชรภรณ์  กาฬภักดี

24988738271_2d8b07f9be_z

สาขาชีววิทยา (รูปแบบการนำเสนอโครงงานแบบโปสเตอร์)

โครงงานเรื่อง อาหารปลาดุกจากเศษอาหารเหลือทิ้ง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เกียรติบัตรเหรียญทอง)

 1. ด.ช.พุฒิพงศ์  เหล่าบัณฑิตเจริญ

24963892352_0c3b56ed7c_z

รางวัลชมเชย (เกียรติบัตรเหรียญเงิน)

โครงงานเรื่อง ประสิทธิภาพของแบคทีเรียที่สร้างกรดแลคติกในการบำบัดน้ำเสีย

 1. ด.ช. ภัทรวิชญ์  ฉัตรตระกูลพศาล
 2. ด.ช. ธนพล ธีระไพบูลย์
 3. ด.ช. กฤตพร  คมขำ

24988737841_1a7a774b93_z (1)

สาขาคณิตศาสตร์ (รูปแบบการนำเสนอโครงงานแบบปากเปล่า)

โครงงานเรื่อง การศึกษาความสมพันธ์ระหว่างจำนวนปมและแถวที่พบตัวขยายกับความยาวเชือก
ที่ใช้ในการทำแหจับปลา

 1. ด.ช.ชุติพัลภ์  เจริญสุข
 2. ด.ช. สิกขวิชญ์  ตั้งสกุล

25055702176_8e8ebbcd07_z

สาขาคอมพิวเตอร์ (รูปแบบการนำเสนอโครงงานแบบปากเปล่า)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 (เกียรติบัตรเหรียญทอง)

โครงงาน เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ให้ความรู้ทางคอมพิวเตอร์โดยใช้ HTML5

 1. ด.ช. ศิวกร  ตันติวิโรจน์
 2. ด.ช. อรรควุฒิ  อมาตยกุล

24455185183_9774e3e5f3_z

24714376849_a72ef05efe_z

สาขาคอมพิวเตอร์ (รูปแบบการนำเสนอโครงงานแบบโปสเตอร์)

รางวัลชนะเลิศ (เกียรติบัตรเหรียญทอง)

โครงงานเรื่อง PCC Gallery เว็บไซต์รวมรูปภาพกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย

 1. ด.ช. ณัฐชนนท์  ชุติกฤติกรสกุล
 2. ด.ช.  วัณณะ  วรรณศิลป์

24455185053_bd2cc2b4cf_z

 

24963891372_43ac6c5a26_z

คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม