ศูนย์พัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ได้รับการยกฐานะเป็น “สำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา”

ศูนย์พัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ได้รับการยกฐานะเป็น “สำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา” ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้ง สำนักบริหารความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา (เป็นหน่วยงานการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) มีชื่อย่อว่า สบว. ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Excellence in Science Education Bureau (ESEB) ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562