รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่งานพยาบาล

ด้วย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี สังกัดงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 ตั้งอยู่เลขที่ 427 หมู่ 8 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่เจ้าหน้าที่งานพยาบาลดูแลนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 1 อัตรา