ประกวดราคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์ All In One 25 เครื่อง ด้วย e-bidding

ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เรื่องประกวดราคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์ All In One 25 เครื่อง ราคา 600,000 บาทถ้วน

คลิกเพื่อดูเอกสาร

 

คลิกเพื่อดูเอกสาร