ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/60

ตารางสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ตารางสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ตารางสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ตารางสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ตารางสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ตารางสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6