ตัวแทนคณะครูทูลเกล้าฯ ถวายชมพู่เพชร และน้ำตาลโตนด

9 พ.ค.2557 อ.จิณณ์ธิตา สุเชื้อสิงห์ พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูโรงเรียนจุฬาภรณฯ เพชรบุรี ทูลเกล้าฯ ถวายชมพู่เพชร และน้ำตาลโตนดแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 1 2