จุลสารนวัตกรรมฉบับออนไลน์ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดพิมพ์จุลสารนวัตกรรมรูปแบบใหม่ ในปีนี้ทางสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบ การจัดส่งจุลสารนวัตกรรม จากสื่อสิ่งพิมพ์เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยสามารถอ่านนวัตกรรมฉบับออนไลน์ได้ทาง https://il.mahidol.ac.th/th/newsletters/