งานประชุมวิชาการ Thailand-Japan Student Science Fair 2020

วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงเปิดงานประชุม วิชาการ Thailand – Japan Student Science Fair 2020 (TJ – SSF 2020) ผ่านสื่อออนไลน์ โอกาสนี้ มีพระราชดำรัสเปิดงานพร้อมกับได้ทอดพระเนตรพิธีเปิดแบบออนไลน์ และการแนะนำโรงเรียนที่ร่วมเสนอผลงาน จัดขึ้นโดยกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพจัดงาน Thailand-Japan Student Science Fair 2020 เป็นครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งประเทศไทย และประเทศญี่ปุ่น ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม นอกจากยังมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ผู้บริหารครู และนักเรียนจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำทั้งในประเทศไทย และประเทศญี่ปุ่น จำนวน 65 โรงเรียน

ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย นำเสนอโครงงานหน้าพระพักตร์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยผลงาน
โครงงานแบบจําลองการเพิ่มอัตราการไหลด้วยสมการเฮลิคอยด์สําหรับการลําเลียงลิ่มเลือดในการรักษาทางการแพทย์
ผู้พัฒนาโครงงาน : นายพัชรพล รุจิพรพงษ์ นายนนทนัตถ์ เวทยานนท์ และนายพิตตินันท์ หาญสิงห์กุญช์
ครูที่ปรึกษา : นางสาวพิชญ์สินิ คงสุคนธ์ และนายศักดิ์นรินทร์ จันทร์นาค

นอกจากนี้ยังมีตัวแทนในสาขาต่างๆ เข้าร่วมนำเสนอโครงงานดังนี้

 1. การศึกษาปริมาณความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ในเลือดโดยใช้อินฟาเรดเซนเซอร์
  ผู้พัฒนาโครงงาน : นายพีรณัฐ เวทยานนท์ และนายชัยภัทร สันติวิมล
  ครูที่ปรึกษา : นางสาวปิยะนุช เขียวอร่าม และ นายมนัส สิทธิโชคธรรม
 2. สารปรุงแต่งอาหารจากมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองสุกด้วยวิธีอบแห้งแบบแช่แข็ง
  ผู้พัฒนาโครงงาน  : นายพงศ์ธร ขาวบาง นางสาวพิชญา ศรีเหรา และนางสาวญาณิศา ดรุณศรี ครูที่ปรึกษา : นายณัฐพล  กลิ่นพุฒ
 3. การย่อยสลายไมโครพลาสติกด้วยแบคทีเรียจากลำไส้หนอนนก
  ผู้พัฒนาโครงงาน : นายพสิษฐ์ สูงยิ่ง  นายปริญญ์  เจตสิกทัต และนายชยพล  เลาห์ทวีรุ่งเรือง
  ครูที่ปรึกษา : นายณัฐพล  กลิ่นพุฒ
 4. อุปกรณ์ช่วยฝึกความไวและประสาทสัมผัสด้วยระบบอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง
  ผู้พัฒนาโครงงาน : นายธนโรจน์ กังแฮ และนายธาริน พิชาติพัฒนา
  ครูที่ปรึกษา : นางสาวจิราวรรณ แสวงนาม