รับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการค่าย STEM สร้างนักวิทย์ สนุกคิดนอกห้องเรียน

ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการค่าย STEM

สร้างนักวิทย์ สนุกคิดนอกห้องเรียน

สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒