ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ STEM

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ
STEM : สร้างนักวิทย์ สนุกคิดนอกห้องเรียน  
วันที่ 10-11 มีนาคม  2563
ณ อาคารหอสมุดและแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  เพชรบุรี