STEM Education ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา STEM Education ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ณ โรงเรียนศูนย์ฝึกอบรม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ในวันที่ 5 – 7 พฤษภาคม 2561