แนะนำครูใหม่(5 ม.ค. 2559)

นายเดชมนตรี คำเหมือดแอ่ ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ จบการศึกษาปริญญาตรี หลักสูตร กศ.บ. สาขาคณิตศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ย้ายมาจากโรงเรียนหอวัง กทม. ภูมิลำเนา อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี นางอภิวันท์ เจี้ยมดี ครูผู้สอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา จบปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยครูเพชรบุรี ภูมิลำเนา อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี น.ส.วชิราภรณ์ จันทร์กระจ่าง ครูหอพักที่ 2 จบปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ม.เกษตรศาสตร์ ภูมิลำเนา อ.เมือง จ.เพชรบุรี นายเสริมลักษณ แป้นทอง เจ้าหน้าที่พัสดุ จบปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ม.รัตนบัณฑิต ภูมิลำเนา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี นางชมัยพร งามคง ครูจิตวิทยาแนะแนว จบการศึกษาปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์ สาขาจิตวิทยา ภูมิลำเนา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

แนะนำครูใหม่(2 ธ.ค.2558)

นางสาวอาทร   ทิพย์รักษ์ – พนักงานประจำห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ -ภูมิลำเนา จ.ชัยภูมิ -สำเร็จการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกฟิสิกส์ ม.ราชภัฎนครราชสีมา นางสาวศิวาพร ทองขาว -ครูหอพัก -ภูมิลำเนา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี -สำเร็จการศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคลากร

ประกาศโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคลากร

ต้อนรับครูใหม่(13 ก.ค. 2558)

1. คุณครูณัฐกมล ช่อสลิด ตำแหน่ง ครูชำนาญการ – ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ย้ายมาจากโรงเรียนห้วยยางวิทยา อำเภอทับสะแก จ.ประจวบฯ – สำเร็จปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ม.ราชภัฎเพชรบุรี – ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ม.ราชภัฎเพชรบุรี – รับผิดชอบในรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 และ 2/2 2. คุณครูศิตา ทวีกาญจน์ ตำแหน่งครู ค.ศ.1 – ครูผู้สอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ย้ายมาจากโรงเรียนท้ายหาด  อำเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม – สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสานมจันทร์ จ.นครปฐม 3. คุณครูสุนิสา บุญเลิศรภ พนักงานผลิตเอกสารประกอบการเรียนการสอน – สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาไทยคดีศึกษา ม.สุโขทัยธรรมาธิราช

1 28 29 30 31 32