ยินดีต้อนรับครูใหม่ประจำเดือนกันยายน ปีการศึกษา 2559

ยินดีต้อนรับครูใหม่ประจำเดือนกันยายน ปีการศึกษา 2559            1. นางสาวจิรพร กิติยายามเกิดเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2534ภูมิลำเนา ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรีสำเร็จการศึกษาครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 สาขาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีปฎิบัติหน้าที่ครูผู้สอนวิชาเคมี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์2. นางสาวสุชญา ศรีอุดมเกิดเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2528ภูมิลำเนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ระดับปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปฎิบัติหน้าที่ครูผู้สอนวิชาเคมี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานหน้าที่ครู(วิชาเอกเคมี)

ประกาศโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานหน้าที่ครู(วิชาเอกเคมี) ขอให้บุคคลที่มีรายชื่อลำดับที่ 1 และลำดับที่ 2 มาดำเนินการทำสัญญาจ้าง ในวันที่ 1 กันยายน 2559 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องธุรการ ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ประกาศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานหน้าที่ครู(วิชาเอกเคมี)

ประกาศโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานหน้าที่ครู(วิชาเอกเคมี) ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวเข้ารับการสอบคัดเลือกในวันที่ 26 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง (วิชาเอกเคมี)

ประกาศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง (วิชาเอกเคมี)

ต้อนรับครูใหม่ มิ.ย. 2559

นางสาวสุพรรษา สุ่มเพชร – สำเร็จการศึกษา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ ม.ราชภัฏ เพชรบุรี ปฏิบัติหน้าที่ ครูหอพักหญิง หอที่ 1นางสาวจุฑามณี  ถาวรล้ำเลิศ – สำเร็จการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตร์ สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา ปฏิบัติหน้าที่ ครูหอพักหญิง หอที่ 2นางสาวสาวิตรี  เกตุกรณ์ – สำเร็จการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา ม.ราชภัฏ เพชรบุรี ปฏิบัติหน้าที่ ครูหอพักหญิง หอที่ 3นางสาววิชุตา  หอมกรุ่น – สำเร็จการศึกษา วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขา เทคโนโลยีมีเดียชีวการแพทย์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปฎิบัติหน้าที่ ครูหอพักหญิง หอที่ 6นายธนดล  ปุ่นกอ – สำเร็จการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงปฏิบัติหน้าที่ครูหอพักชาย หอที่ […]

1 23 24 25 26 27 32