ยินดีต้อนรับครูใหม่(26 ม.ค. 2559)

ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ขอต้อนรับ ครูสายชล บุญชัย ปริญญาตรี เอกภาษาไทย ม.รามคำแหง ปริญญาโท บริหารการศึกษา ม.บูรพา ย้ายมาจาก ร.ร. นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  

แนะนำครูใหม่(5 ม.ค. 2559)

นายเดชมนตรี คำเหมือดแอ่ ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ จบการศึกษาปริญญาตรี หลักสูตร กศ.บ. สาขาคณิตศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ย้ายมาจากโรงเรียนหอวัง กทม. ภูมิลำเนา อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี นางอภิวันท์ เจี้ยมดี ครูผู้สอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา จบปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยครูเพชรบุรี ภูมิลำเนา อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี น.ส.วชิราภรณ์ จันทร์กระจ่าง ครูหอพักที่ 2 จบปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ม.เกษตรศาสตร์ ภูมิลำเนา อ.เมือง จ.เพชรบุรี นายเสริมลักษณ แป้นทอง เจ้าหน้าที่พัสดุ จบปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ม.รัตนบัณฑิต ภูมิลำเนา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี นางชมัยพร งามคง ครูจิตวิทยาแนะแนว จบการศึกษาปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์ สาขาจิตวิทยา ภูมิลำเนา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

แนะนำครูใหม่(2 ธ.ค.2558)

นางสาวอาทร   ทิพย์รักษ์ – พนักงานประจำห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ -ภูมิลำเนา จ.ชัยภูมิ -สำเร็จการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกฟิสิกส์ ม.ราชภัฎนครราชสีมา นางสาวศิวาพร ทองขาว -ครูหอพัก -ภูมิลำเนา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี -สำเร็จการศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ

1 22 23 24 25 26 27